Algemene voorwaarden

Openingstijden:

Zondag - Maandag: GESLOTEN

Dinsdag - Vrijdag: 09:00 - 17:30

Zaterdag: 10:00 - 14:00

Bel ons op:076-5214985
Bezoek ons op: Koele Mei 6, Breda

Algemene voorwaarden Banden & Autoservice Breda B.V.

k.v.k nummer 74023586


Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden door Banden & Autoservice Breda B.V.

2. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Banden & Autoservice Breda B.V. afwijkende, bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst


1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie van de order door Banden & Autoservice Breda B.V. op een in de branche gebruikelijke wijze.

3. Banden & Autoservice Breda B.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat aan betalingsverplichting voldaan zal worden.


Artikel 3: Prijzen


1. De prijzen worden in het algemeen bij de acceptatie van de order vastgesteld.

2. Afwijking van de overeengekomen prijzen is toegestaan met dien verstande dat de opdrachtgever in dat geval het recht heeft de overeenkomst op die grond te ontbinden.

3. De prijzen zijn exclusief af bedrijf, inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen en heffingen.

4. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 4: Meer- en minderwerk


1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen.

2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig aan Banden & Autoservice Breda B.V. te zijner kennis zijn gebracht. Worden wijzigingen mondeling of telefonisch opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 5: Levering


1. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn om de zaken te leveren. Een kleine of, gelet op de omstandigheden, redelijke overschrijding van de levertijd kan Banden & Autoservice Breda B.V. niet tegengeworpen worden. Banden & Autoservice Breda B.V. is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden en nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld.

2. Banden & Autoservice Breda B.V. behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de opdrachtgever vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Banden & Autoservice Breda B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij opdrachtgever ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de opdrachtgever tijdig worden medegedeeld.


Artikel 6: Kwaliteit


De produkten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen.


Artikel 7: Reclame.


1. Opdrachtgever dient bij aflevering onmiddellijk te controleren of Banden & Autoservice Breda B.V. geleverd heeft volgens de verstrekte opdracht.

Reclame betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 8 dagen na ontvangst rechtstreeks aan Banden & Autoservice Breda B.V. te worden gemeld.

2. Reclame betreffende niet zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan Banden & Autoservice Breda B.V. te worden meegedeeld en in ieder geval zodanig tijdig bij Banden & Autoservice Breda B.V. te worden ingediend, dat deze in staat is de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en /of geleverde terug te halen of te herstellen.

3. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 8: Aansprakelijkheid


1. De aansprakelijkheid vanBanden & Autoservice Breda B.V. gaat nimmer verder dan haar aansprakelijkheid krachtens de wet. Banden & Autoservice Breda B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden omschreven en met in achthouding van art. 6:78 BW.

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld.

c. Zichtbare overgangen ontstaan door onwetendheid van eerdere reparaties, ontbreken van juiste kleur gegevens of door eerder opgebrachte poets producten.

2. De aansprakelijkheid van Banden & Autoservice Breda B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.

3. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

4. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte of gevolgschade van welke aard ook, is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Banden & Autoservice Breda B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.


Artikel 9: Garantie


Banden & Autoservice Breda garandeert een blijvend herstel van de gerepareerde beschadiging gedurende een periode van 30 dagen.


Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud.


Alle daden van beschikking met betrekking tot de verrichte zaken, waaronder mede te verstaan het verbinden van die zaken t.b.v. derden , bijvoorbeeld bankinstellingen d.m.v. stille verpanding of anderszins, zijn de koper/opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.


Artikel 11: Overmacht


1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Banden & Autoservice Breda B.V. en die nog krachtens wet, rechtshandeling of het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmering van vervoer in het algemeen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar Banden & Autoservice Breda B.V., niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Banden & Autoservice Breda B.V.. Banden & Autoservice Breda B.V. wordt hierdoor ontheven van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de koper/opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

2. Banden & Autoservice Breda B.V. is in dergelijke gevallen gerechtigd om de overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

3. Banden & Autoservice Breda B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van die omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

4. Indien Banden & Autoservice Breda B.V. door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten en brand, ofwel bij Banden & Autoservice Breda B.V. ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Banden & Autoservice Breda B.V. het recht deze binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.


Artikel 12: Betaling


1. Betaling dient te geschieden, ter keuze van Banden & Autoservice Breda B.V.; netto - contant bij levering of middels storting of overmaking op een door Banden & Autoservice Breda B.V. aangewezen bank of postbank rekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Banden & Autoservice Breda B.V. is gerechtigd om bij het in gebreke zijn van de opdrachtgever 1,5 % rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening.

3. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen daaruit voortvloeiende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke voor rekening van de opdrachtgever. Dat houdt in dat de in gebreke zijnde opdrachtgever, onverminderd eventuele proces kosten, ter zake van de kosten veroorzaakt door zijn in gebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som gelijk aan 15 % van het factuur bedrag, zulks met een minimum van € 250,-.


Artikel 13: Geschillen


Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf of haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door het binnen het vestigingsgebied van Banden & Autoservice Breda B.V. bevoegde burgerlijke rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.


Artikel 14: Hardheidsclausule


Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daarvoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.


Publicatiedatum: 01-04-2019